Privacy

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Algemeen

Met ingang van 25 mei 2018 vervalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en zal door de Autoriteit Persoonsgegevens worden toegezien op naleving van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG).

De AVG is de (nieuwe) wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft iedere organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

In de praktijk betekent dit, dat wij binnen onze fysiotherapiepraktijk onszelf en overige verwerkers nader onder de loep nemen en de verwerkingsstromen van gegevens vastleggen en beveiligen om ervoor te zorgen dat uw gegevens bij ons in veilige handen zijn.

PRIVACY BY DEFAULT EN BY DESIGN:

wat gebeurt er met uw persoonlijke gegevens?

Bij Fysiotherapie Jorinde Fransen,  letten we er nauwgezet op dat  verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is.

Fysiotherapie Jorinde Fransen gebruikt persoonsgegevens  alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen, namelijk het agenderen van afspraken, uw behandeling  en het financieel afhandelen van de behandeling.

Uw toestemming wordt gevraagd voor het verwerking van persoonsgegevens, middels het toestemmingsformulier van de praktijk.

 

De plichten van de praktijk
Fysiotherapie Jorinde Fransen, Navigatiestraat 1, 7826 TD Emmen, is volgens de AVG de verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvinden. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

              

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Als fysiotherapeut van Fysiotherapie Jorinde Fransen heb ik de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts / verwijzer).

Uw gegevens worden slechts voor kwaliteitsdoeleinden (geanonimiseerd) verstrekt aan derden, zoals genoemd in de toestemmingsverklaring tussen u en onze praktijk.

 

Klachten: indien er onverhoopt een klacht mocht zijn, kunt u daarvoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen Fysiotherapie Jorinde Fransen, Navigatiestraat 1, 7826 TD Emmen, tel. 0591 - 62 67 63, e-mail: info@fysio-fransen.nl

 

 

 

 


Powered by webXpress